Samverkan vid Arkivcentrum Syd

De tre huvudmännen Region Skåne, Lunds universitet och Riksarkivet har i sitt uppdaterade samverkansavtal 2012 fastslagit att syftet med samverkan är att “förvalta och utveckla ett regionalt arkivcentrum som en kraftfull resurs åt allmänheten, förvaltningen, forskningen och kulturlivet”. Enligt avtalet skall samverkan omfatta samnyttjande av lokaler, viss inredning och utrustning, service och personalresurser och samordning av utåtriktad information där “funktionen som ett gemensamt regionalt arkiv- och kulturarvscentrum ska manifesteras”.

Dokument: Beslut om samverkansformer (PDF)

Styrgruppen

Styrgruppen är högsta beslutande organ och arbetar med övergripande frågor och strategier. Företräder ACS gentemot fastighetsägaren, andra myndigheter och respektive huvudman. Styrgruppen består av två representanter för huvudmännen Region Skåne, Riksarkivet och Lunds universitet. Ordförandeskapet roterar terminsvis.

ACS-rådet

Rådet är verkställande och rådgivande organ åt styrgruppen. ACS-rådet har beslutsrätt i operativa frågor inom den av styrgruppen fastställda årliga budgetramen. Man har rätt att tillsätta arbetsgrupper med tidsbegränsat mandat och  tydliga direktiv. I ACS-rådet ingår:
Lunds Universitet, Folklivsarkivet, De biologiska museerna, Riksarkivet/Landsarkivet i Lund, Regionarkivet, Lunds Stadsarkiv, Polismyndigheten, Skånes Arkivförbund, Skånes hembygdsförbund och Institutet för språk- och folkminnen.

Samverkansgruppen för ACS

Samverkansgruppen är partssammansatt och hanterar arbetsmiljö och arbetarskyddsfrågor. Arbetsgivarna representeras av två av de tre huvudmännens chefer och arbetstagarnas två representanter väljs bland verksamheternas skyddsombud, i båda fallen med terminsvis rotation. Ordförande är styrgruppens ordförande.

Strategigrupp

Strategigruppen ska arbeta med ACS vision och strategiska framtidsfrågor. Ordförande i gruppen utses av styrgruppen och övriga ledamöter utses av styrgruppen på förslag från verksamheterna

Arbetsgruppen för utåtriktad verksamhet

Gruppen samverkar kring frågor som rör vår publika verksamhet såsom utställningar, profilprodukter, visningar och programverksamhet.
I gruppen ingår representanter för alla verksamheter vid Arkivcentrum förutom Polismyndigheten.